1. Definities

1. Vervoerder: BV INTERNATIONAAL VERVOER EMIEL VERACHTERT met maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Busselen 27 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0415.805.940.

2. Opdrachtgever: Dit is de partij die de Vervoerder belast met het vervoeren van Goederen in het kader van de Overeenkomst.

3. Goederen: De te vervoeren Goederen die door een derde zijn verpakt en door een derde worden geladen en gelost in/uit de vrachtwagen.

4. Afzender: De Afzender wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Afzender specifiek en nader wordt gespecifieerd.

5. Geadresseerde: De partij aan wie de Vervoerder de Goederen dient af te leveren. De Geadresseerde wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Geadresseerde specifiek en nader wordt gespecifieerd .

6. Laadplaats: Plaats waar de Vervoerder de Goederen dient op te halen en waar ze worden geladen door een derde..

7. Losplaats: Plaats waar de Vervoerder de Goederen moet inleveren en/of waar de Goederen moeten worden gelost door een derde.

8. Vrachtprijs: De vergoeding voor het vervoer gegeven op basis van de initiële info ontvangen van de Opdrachtgever.

9. Offerte: Document van de Vervoerder waarin haar voorstel en bijzondere voorwaarden voor het vervoer van Goederen zijn opgenomen.

10. Orderbevestiging: Document van Vervoerder, waarin zij de door Opdrachtgever aanvaarde Offerte hetzij de Transportopdracht van Opdrachtgever bevestigt.

11. Overeenkomst(en): De overeenkomst(en) tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever in het kader van het vervoer over de weg van de Goederen door de Vervoerder zoals die volgt uit de Offerte en/of Orderbevestiging.

12. Partijen: De Vervoerder en de Opdrachtgever.

13. Opdracht: Opdracht van Opdrachtgever aan de Vervoerder inzake het vervoer van Goederen.

2. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden maken één geheel uit met de door de Afzender dan wel Geadresseerde (hierna: Opdrachtgever) aangegane verbintenissen (hierna: de Overeenkomst). Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Offertes van de Vervoerder aan haar Opdrachtgever, alle bestellingen van de Opdrachtgever, en op alle Overeenkomsten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever.

Deze Overeenkomst, nationaal dan wel internationaal, wordt beheerst door onderhavige voorwaarden.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de Opdrachtgever worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk door de Vervoerder werden aanvaard. Het stilzwijgen kan in geen geval als een aanvaarding van andere contractuele voorwaarden worden geïnterpreteerd. De Overeenkomst primeert op de voorwaarden die van de Opdrachtgever of van een derde uitgaan.

Voor zover deze Overeenkomst ook werd opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschil of interpretatie steeds beslissend.

Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur bindt enkel de Afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming bindt enkel de Geadresseerde.

De Opdrachtgever maakt zich sterk voor zijn contractant, de Geadresseerde en/of Afzender, dat deze kennis heeft van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de Vervoerder zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

Alle andere voorwaarden dan deze Overeenkomst, alsmede alle afwijkingen van deze Overeenkomst, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van de Vervoerder, moeten, opdat ze aan de Vervoerder tegenstelbaar zouden zijn, door de Vervoerder voorafgaandelijk en schriftelijk bevestigd worden.

3. Offertes en bestellingen

Niet bindend karakter

De Offertes van de Vervoerder, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts bij wijze van inlichting en binden de Vervoerder niet. De Offerte is geldig gedurende de lopende maand waarin deze is opgemaakt, als ook de daaropvolgende maand. De Offertes van de vertegenwoordigers van de Vervoerder zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de zaakvoerder van de Vervoerder.

Ondeelbaar

Een samengestelde prijsopgave of een Offerte met deelposten verplicht de Vervoerder niet tot het verrichten van een gedeelte ervan.

Telefonische bestellingen

Opdrachten dienen schriftelijk gegeven te worden. Telefonische Opdrachten worden pas als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging ervan door de Opdrachtgever en mits uitdrukkelijke aanvaarding door de Vervoerder.

4. Verbintenissen van de Vervoerder

Vervoeropdracht

In opdracht van Opdrachtgever verbindt de Vervoerder zich ertoe om de Goederen te vervoeren van de overeengekomen Laadplaats tot de overeengekomen Losplaats en omgekeerd op het tijdstip en de wijze vermeld in de Overeenkomst of Offerte.

De Vervoerder verbindt zich er toe geschikte voertuigen te gebruiken voor het vervoer van de Goederen en verbindt zich ertoe om de Goederen af te leveren op bestemming zoals bepaald in de Overeenkomst of Offerte, binnen de overeengekomen termijn, in de uiterlijke staat waarin zij de Goederen heeft ontvangen.

De Opdrachtgever verklaart dat de Vervoerder gerechtigd is de opdracht te laten uitvoeren door een onderaannemer.

Leveringstermijn

De Vervoerder zal de Goederen binnen de in de Overeenkomst of Offerte opgegeven leveringstermijnen op de Laadplaats ophalen en op de Losplaats afleveren, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag.

Staat van de goederen

De Goederen worden ontvangen in de staat waarin ze verkeren. De Vervoerder draagt geen enkele verantwoordelijkheid ter zake de inwendige staat en ter zake verborgen non-conformiteit van de te vervoeren Goederen, ook al wordt het tegendeel vermeld in de Transportopdracht van de Opdrachtgever.

In het geval de Goederen verpakt zijn in balen, kisten of andere ondoorschijnende verpakkingen, worden deze in ontvangst genomen zonder onderzoek naar inhoud en de staat van de Goederen.

Indien de Goederen op of in een container staan, zal de Vervoerder enkel de container bevestigen op de oplegger onder gezag en toezicht van de Opdrachtgever

De Goederen dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden zodat zij tijdens de belading, het transport en lossing geen (milieu)schade kunnen veroorzaken. Indien tijdens de Opdracht een lek of schade zou ontstaan omwille van de gebrekkige staat van de goederen, zal de Opdrachtgever de Vervoerder vrijwaren voor alle daaruit ontstane kosten.

De Opdrachtgever bevestigt dat de Goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij over de Goederen mag beschikken.

5. Verbintenissen van de Opdrachtgever

Informatieplicht

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst in zijn Opdracht alle nuttige en noodzakelijke informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De Opdrachtgever deelt minstens volgende inlichtingen mede:

 • Omschrijving van de aard van de Goederen (m.i.v. ,gewicht, aantal colli, merken en (zegel)nummers etc.).
 • Douanestatus.
 • Laadplaats.
 • Losplaats.
 • Wijze van stuwing.
 • De datum waarop de Goederen moeten ingeleverd zijn.
 • Instructies of informatie met betrekking tot de gevaarlijke goederen (ADR-verdrag.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

Alle exemplaren van de CMR-vrachtbrief dienen ter beschikking te worden gesteld van de aangestelde van de Vervoerder zodat deze laatste voorbehoud en/of opmerkingen kan maken.

Douane

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanbrengen en aanzuiveren van de douanedocumenten zowel voor import als export. De Vervoerder is niet verantwoordelijkheid voor de behandeling en aanzuivering van deze documenten.

Verpakking van de Goederen

De Opdrachtgever en/of Afzender is uitsluitend verantwoordelijk om de Goederen te voorzien van deugdelijk hijs-, aanslag-, vijzel- en verpakkingsmateriaal en sjorpunten dewelke voldoende stevig, duurzaam en praktisch dienen voor het transport.

Belading en lossing

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat de lading en lossing gebeurt door de Afzender, respectievelijk de Geadresseerde. In de mate dat de aangestelde van de Vervoerder door de Afzender of de Geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de Afzender, resp. de Geadresseerde.

De Vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens lading en lossing.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen gebeurt de aflevering van de Goederen aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen van de Geadresseerde.

De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde en veilige toegang van de Vervoerder tot de Laad- en Losplaats, dit ongeacht of de Opdrachtgever eveneens de Afzender of de Geadresseerde is. De Vervoerder is niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de Laad- en Losplaats.

Stuwing

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de Vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Afzender en/of Opdrachtgever zullen in dat geval zeer precieze en juiste informatie en instructies mededelen. Specifieke stuwingsmaterialen dienen te worden voorzien door de Opdrachtgever.

Indien het door de Vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de Opdrachtgever, Afzender of Verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schade hierdoor ontstaan integraal ten laste van de Afzender en/of Opdrachtgever voor het vervoer vallen.

Verplaatsingen op het terrein

De verplaatsing van de trekker van de Vervoerder op het terrein van de Afzender, verlader of Geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De Vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt Vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de Vervoerder gecommuniceerd wordt aan de Afzender/Opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Vrijwaring

De Opdrachtgever verbindt zich uitdrukkelijk toe de vervoerder te zullen vrijwaren voor alle aanspraken van derden, inbegrepen gevolgschade, dewelke zouden kunnen voorvloeien uit alle boetes, administratieve boetes, consignaties, onmiddellijke inningen of welkdanig ook door de overheid opgelegde lasten, in welke aard dan ook, dewelke volgen uit overtredingen op de voormelde bepalingen in het kader van douane, verpakking, stuwing, belading en lossing.

Overlading

Behoudens ingeval de Afzender uitdrukkelijk aan de Vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De Opdrachtgever zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

6. Instructies

De aangestelden van de Vervoerder kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die de Vervoerder verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:

 • De waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (artt. 23 en 25 CMR);
 • De afleveringstermijnen (art. 19 CMR);
 • De remboursementsinstructies (art. 21 CMR);
 • Een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR);
 • Instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.
 1. Opslag

Indien de Vervoerder Goederen in opslag neemt, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

De aansprakelijkheid bedraagt in elk geval een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. Onrechtstreekse schade en gevolgschade worden niet vergoed. Met uitzondering van bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde en met uitzondering van opzettelijke fout zal de Vervoerder in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van de Vervoerder. De Vervoerder zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of enige andere schade of gebreken.

De aansprakelijkheid van de Vervoerder zal alleszins beperkt zijn tot de bedragen welke de Klant aan de Vervoerder heeft betaald met betrekking tot het specifieke goed waardoor de schade is ontstaan.

8. De vrachtprijs

Berekening van de Vrachtprijs

Alle prijzen worden in euro uitgedrukt en zijn exclusief BTW behoudens andere vermelding.

Wachtvergoeding

In de vrachtprijs zijn … uur laden en … uur lossen inbegrepen ingeval van nationaal transport of … uur laden en … uur lossen ingeval van internationaal vervoer. Indien het laden of lossen deze uren overstijgt, is de Opdrachtgever voor deze bijkomende uren een wachtvergoeding verschuldigd aan de Vervoerder.

Wachturen worden berekend aan … euro per begonnen schijf van …. minuten of … uren. Wachturen kunnen worden bewezen met alle middelen van recht onder meer middels tijdsregistratiesystemen boordcomputergegevens van de trekker, GPS of de tachograaf.

Annulatie

In geval van annulatie van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijft van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning, de volledige Vrachtprijs verschuldigd aan de Vervoerder. In geval van annulatie van een rit tot 24 uren voor aanvang van de rit, blijft een Vrachtprijs van 75% verschuldigd.

Weigering Goederen

In geval van weigering van de Goederen door de Afzender blijft de Vrachtprijs onverminderd verschuldigd. De kosten van tijdelijke opslag worden verhaald bij de Opdrachtgever.

9. Betalingsmodaliteiten – Wanbetaling – Pand – Retentie

Betalingsmodaliteiten

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn facturen betaalbaar op de vermelde vervaldatum.

De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de Vrachtprijs, zelfs indien hij de Vervoerder verzoekt de Vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

De Vervoerder is gerechtigd een provisie van de Opdrachtgever te eisen alvorens enige Vervoersopdracht uit te voeren.

Wanbetaling

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vanaf factuurdatum worden verhoogd met een verwijlintrest welke berekend zal worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand, met een minimum van 8%.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 150,00 euro onverminderd de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding in geval van gerechtelijke invordering en alle andere rechten welke de Vervoerder kan doen gelden.

Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen. Elke betaling door de Klant zal verrekend worden op de oudste openstaande factuur.

Pandrecht en retentierecht

De verschillende schuldvorderingen van de Vervoerder op de Opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de Vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.

De Opdrachtgever verleent aan de Vervoerder een conventioneel pand- en/of retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van Vervoersopdrachten aan de Vervoer ter transport zou aanbieden, waarbij de Opdrachtgever aangeeft over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken, en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de Opdrachtgever nog aan de Vervoerder zou moeten betalen, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de kwestieuze Opdracht.

Conventionele schuldvergelijking

Op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de Opdrachtgever – of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Opdrachtgever – zal er tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever een conventionele schuldvergelijking plaatsvinden tussen alle vorderingen van de Vervoerder op de Opdrachtgever.

Deze schuldvergelijking wordt echter uitgesloten tussen de Vrachtprijs van de Vervoerder en de eventuele vorderingen van de Opdrachtgever.

Bovendien is de Vervoerder op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de klant – of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Opdrachtgever – gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren, opeisbaar te stellen of de niet in geld uitgedrukte vorderingen te converteren in geldvorderingen met oog op het plaatsvinden van de verrekening.

In het raam hiervan, maar daar niet toe beperkt, heeft de Vervoerder in volgende gevallen het recht om de onderlinge rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Vervoerder te ontbinden of de onderlinge vorderingen anderszins vervroegd opeisbaar te stellen:

 • In geval van bewijzen of vermoeden van fraude door de Opdrachtgever;
 • In geval van bewijzen of vermoeden van insolvabiliteit door de Opdrachtgever (bv. negatief eigen vermogen);
 • In geval van niet naleving van de Opdrachtgever van deze Overeenkomst, van eventuele andere verplichtingen ten aanzien van de Vervoerder, of in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
 • In geval van wanbetaling, opening insolventieprocedure of andere vorm van samenloop op het vermogen van de Opdrachtgever o.m. beslag op het vermogen van de opdrachtgever, of stopzetting van de activiteiten door de Opdrachtgever.

De verrekening gebeurt in euro, zo nodig na omzetting van vorderingen uitgedrukt in een andere munteenheid op basis van de wettelijke koers of van de marktkoers op de bankwerkdag vóór de dag van de uitvoering ervan.

Hoofdelijk en ondeelbaar

Indien een Overeenkomst wordt aangegaan op naam van meerdere personen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten aanzien van de Vervoerder.

Korte termijn voor protest in handelszaken

Alle klachten en opmerkingen betreffende een factuur dienen binnen de vijftien (15) dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief ter kennis van de Vervoerder worden gebracht. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde (3) dag na de factuurdatum.

Bij gebreke aan protest binnen voormelde termijn, worden deze geacht stilzwijgend aanvaard te zijn.

10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid, zowel qua aard als qua omvang, van de Vervoerder is voor het gehele vervoer strikt beperkt tot de contractuele of dwingende bepalingen van het CMR-verdrag, ook al gebeurde een deel van het multimodale vervoer op een andere wijze dan over de weg.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van Afzender, belader of Geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de Vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzettelijke fout, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

11. Opschortingsrecht – kredietwaardigheid

De Vervoerder heeft het recht om eenzijdig en van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever, om de Vervoersopdracht geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, op te schorten:

 • In geval van bewijzen of vermoeden van fraude door de Opdrachtgever;
 • In geval van bewijzen of vermoeden van insolvabiliteit door de Opdrachtgever (bv. negatief eigen vermogen);
 • In geval van niet naleving van de Opdrachtgever van deze Overeenkomst, van eventuele andere verplichtingen ten aanzien van de Vervoerder, of in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
 • In geval van wanbetaling, opening insolventieprocedure of andere vorm van samenloop op het vermogen van de Opdrachtgever o.m. beslag op het vermogen van de opdrachtgever, of stopzetting van de activiteiten door de Opdrachtgever.

Indien tussen het afsluiten van de Overeenkomst en de aanvang der uitvoering ervan, dan wel tijdens de uitvoering ervan, de Vervoerder over voormelde aanwijzingen beschikt heeft de Vervoerder overigens het recht om bijkomende zekerheden te verzoeken van de Opdrachtgever ter voldoening van diens financiële verplichtingen ten aanzien van de Vervoerder.

12. Overmacht

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de Vervoerder, of die de Vervoerder dwingt tijdelijk of definitief de werken stil te leggen, wordt beschouwd als overmacht. Overmacht schorst van rechtswege de uitvoeringstermijn en verplicht de Vervoerder tot geen enkele betaling van schadevergoeding aan de Opdrachtgever. Bedoelde omstandigheden zijn mobilisatie, oorlogshandelingen, wettelijke en overheidsmaatregelen die de uitvoering of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan energie, grondstoffen of arbeid, transportmoeilijkheden, slecht weer, vrieskoude dat de uitvoering onmogelijk maakt, vertraagde levering door toeleveranciers alsook elke andere omstandigheid die de Vervoerder niet kon voorzien.

13. toepasselijk recht – Rechtsmacht en/of bevoegdheid

De Overeenkomst(en) tussen Partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

In geval van enige betwisting aanvaarden de Partijen het geschil, onverminderd de toepassing van art. 31 lid 1 CMR, te onderwerpen aan de rechtsmacht en/of bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Vervoerder, te weten de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.

14. Varia

Mocht enige bepaling van deze Overeenkomst of van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.